Tifit

Prohlášení oochraně osobních údajů TIFIT

Ve společnosti TIFIT s.r.o., IČ 24133604, se sídlem Praha - Vysočany, Ocelářská 344/10, PSČ 19000 (dále jen "my", "nás", "TIFIT") se zavazujeme chránit Vaše soukromí. Když využíváte našich služeb, komunikujete s naší společností nebo navštěvujete naše webové stránky www.tifit.cz, tak shromažďujeme určité osobní údaje, které Vás mohou identifikovat (dále jen "osobní údaje"). 

Společnost TIFIT je "správcem osobních údajů", které shromažďuje za podmínek uvedených v tomto prohlášení s výjimkou případů, kdy zpracovává určité osobní údaje jako zpracovatel na základě pověření a dle pokynů svých zákazníků.

Jako správce jsme odpovědní za rozhodování o shromažďování a používání Vašich osobních údajů. Znamená to také, že jsme odpovědní za zodpovídání Vašich dotazů a žádostí v souvislosti s osobními údaji, které o Vás zpracováváme.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluje, jak používáme osobní údaje, které od Vás získáváme a zpracováváme jako správce, když využíváte našich služeb, komunikujete s naší společností nebo navštěvujete naše webové stránky www.tifit.cz. Toto prohlášení také vysvětluje práva, která máte, když zpracováváme Vaše osobní údaje.

Kategorie osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme

Kontaktní údaje: pokud jste naším zákazníkem, který je fyzickou osobou, nebo osobou, která zastupuje při využívání našich služeb zákazníka, který je právnickou osobou, tak zpracováváme informace, které nám umožňují Vás kontaktovat, jako je zejména Vaše jméno, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa či uživatelské jméno, apod.

Účetní informace: pokud jste naším zákazníkem, který je fyzickou osobou, tak zpracováváme informace o Vašem účtu, obchodech s námi, fakturační adresy a zákaznická čísla, jakož i záznamy týkající se služeb, které jste od nás zakoupili.

Záznamy o komunikaci: když nás kontaktujete prostřednictvím dostupných kontaktů, tak můžeme uchovávat záznamy o informacích, které nám při tom poskytnete.

Informace o zaměstnání: pokud se u nás ucházíte o volné pracovní místo, shromažďujeme a zpracováváme kromě Vašich kontaktních údajů také informace o Vašem vzdělání, dovednostech, pracovní historie, referencích a další informace, které uvedete ve své žádosti o zaměstnání a jejích přílohách, jako je životopis nebo v rámci pohovoru.

Informace o používání webových stránek: když navštěvujete naše webové stránky, tak shromažďujeme a zpracováváme informace o tom, jak tyto stránky používáte, a to zejména s využitím tzv. sítových identifikátorů jako jsou například cookies a podobné technologie. Bližší podrobnosti o podmínkách používání cookies a podobných technologií v rámci našich webových stránek jsou uvedeny v Podmínkách použití cookies, které jsou dostupné na našich webových stránkách.

Účely, pro které zpracováváme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme k účelům popsaným v níže uvedené tabulce.

Účel(y) zpracování Kategorie údajů, které se obvykle zpracovávají pro daný účel (účely) Právní základ
Komunikace v souvislosti s poskytováním našich služeb Kontaktní údaje; Záznamy o komunikaci Oprávněný zájem
Poskytování a placení služeb Kontaktní údaje; Účetní informace Plnění smlouvy; Zákonná povinnost
Provádění přímého marketingu Kontaktní údaje Souhlas
Nábor a zaměstnání Kontaktní údaje; Informace o zaměstnání Plnění smlouvy
Provoz webových stránek Informace o používání webových stránek Oprávněný zájem; SouhlasPokud je právním základem pro použití osobních údajů Váš souhlas, který nám můžete udělit například, když se přihlásíte k odběru našich aktualit, tak jej můžete kdykoli jednoduše odvolat tak, že nás kontaktujete prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto prohlášení nebo i při zaslání každé jednotlivé zprávy, kdy můžete jednoduše odmítnout zasílání dalších reklamních sdělení.

Jak budeme Vaše osobní údaje uchovávat v bezpečí

Zavedli jsme bezpečnostní opatření na ochranu Vašich osobních údajů před náhodnou ztrátou nebo použitím, přístupem, změnou nebo neoprávněným zveřejněním. Kromě toho omezujeme přístup našich zaměstnanců a poskytovatelů služeb k Vašim osobním údajům na osoby, které potřebují přístup k výkonu své práce nebo k poskytování služeb. Vaše osobní údaje budou používat pouze na základě našich pokynů a jsou povinni zachovávat důvěrnost Vašich osobních údajů.Zavedli jsme postupy pro řešení podezření na porušení bezpečnosti osobních údajů a v souladu s příslušnými právními požadavky Vás nebo i příslušný dozorový úřad informujeme o takovém porušení.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje uchovávat?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu, pro který jsme je shromáždili, včetně splnění příslušných zákonných požadavků. Vaše osobní údaje tak budeme zpracovávat pro účely poskytování naších služeb minimálně po dobu poskytování těchto služeb a poté zejména za účelem dodržení našich účetních a daňových povinností po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. V případě využití Vašich údajů pro účely přímého marketingu budeme zpracovávat Vaše kontaktní údaje, dokud neodvoláte svůj souhlas.Za určitých okolností můžeme Vaše osobní údaje anonymizovat tak, že je již nelze s Vámi spojit, a v takovém případě můžeme tyto informace používat i po skončení naší spolupráce pro naše vlastní potřeby.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

K Vašim osobním údajům budou mít přístup naši zaměstnanci, ale pouze v případě, že je to nutné pro jejich pracovní úkoly. K Vašim osobním údajům budou mít přístup také poskytovatelé služeb a poradci, které smluvně pověříme poskytnutím určitých služeb  - například poskytovatelé IT služeb, nebo dodavatelé, kteří nám pomáhají analyzovat data, zpracovávají platby, zasílají sdělení našim zákazníkům, poskytují nám právní nebo finanční poradenství nebo nám jinak pomáhají poskytovat naše služby.Vaše osobní údaje bychom také mohli zpřístupnit třetím stranám v souvislosti s prodejem nebo převodem celého našeho podniku nebo jeho části; v takovém případě bychom od třetích stran požadovali, aby s těmito údaji nakládaly v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.Osobní údaje nezveřejňujeme ani nepředáváme dalším příjemcům s výjimkou případů, kdy k tomu máme zákonnou povinnost nebo Váš souhlas. Statistické a analytické informace můžeme v anonymizované podobě poskytnout jiným třetím stranám, ale před jejich poskytnutím se vždy ujistíme, že je to v souladu s naší dohodou, a v každém případě se bude jednat pouze o souhrnné informace, ze kterých nelze identifikovat konkrétní fyzickou osobu či zákazníka.

Předáváme Vaše osobní údaje do třetích zemí?

Vaše osobní údaje nehodláme předávat mimo země EU a EHP. Za účelem zpracování Vašich osobních údajů pro účely uvedené v tomto prohlášení se ovšem můžeme rozhodnout, že Vaše osobní údaje je třeba zpřístupnit jejich oprávněným příjemcům, jak je uvedeno výše, kteří sídlí v zemích mimo EU a EHP, které neposkytují odpovídající ochranu osobních údajů. Abychom v takovém případě ochránili Vaše osobní údaje a Vaše práva na ochranu soukromí, tak předáváme Vaše údaje do třetích zemí pouze v souladu s příslušnými zákonnými požadavky. To vyžaduje, aby platila jedna z následujících podmínek:Evropská komise rozhodla, že příslušná země poskytuje odpovídající úroveň ochrany Vašich osobních údajů; Předání podléhá právně závaznému a vymahatelnému závazku příjemce chránit osobní údaje jako jsou standardní smluvní doložky EU, neboPředání je založeno na zákonné výjimce z omezení pro předávání osobních údajů mimo EU/EHP.

Jaká máte práva?

Za podmínek blíže stanovených příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů dle tohoto prohlášení právo:

požádat o přístup ke svým osobním údajům, což Vám umožní získat kopii osobních údajů, které o Vás uchováváme, a zkontrolovat, zda je zpracováváme v souladu se zákonem.

požádat o opravu osobních údajů, které o Vás uchováváme, což Vám umožní opravit neúplné nebo nepřesné osobní údaje, které o Vás máme.

požádat o vymazání svých osobních údajů, což umožňuje požádat nás o vymazání nebo odstranění osobních údajů, pokud neexistuje žádný jiný důvod, abychom je nadále zpracovávali.

vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme na základě oprávněného zájmu.

požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, což Vám umožňuje požádat nás o pozastavení zpracování Vašich osobních údajů za určitých okolností, například pokud chcete, abychom omezili zpracování po dobu zjišťování přesnosti osobních údajů.

požadovat přenesení osobních údajů, které jste nám poskytli, a to přímo k Vám nebo třetí straně. 

Svá práva můžete uplatnit nebo nás kontaktovat ohledně zpracování Vašich osobních údajů pomocí kontaktních údajů uvedených v tomto prohlášení. Vždy se Vám budeme snažit pomoci, když budete chtít uplatnit svá práva, ale v některých případech můžeme mít zákonné důvody Vaši žádost odmítnout či zpoplatnit a v takovém případě Vám sdělíme důvody takového rozhodnutí.Každou Vaši žádost okamžitě prošetříme a odpovíme Vám v zákonem stanovené lhůtě. Vezměte prosím na vědomí, že můžeme požadovat, abyste nám poskytli další informace a údaje, abychom mohli ověřit Vaši totožnost a/nebo Vám pomoci při vyřizování žádostí.Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím, které jsme učinili v souvislosti s žádostí o práva, nebo se domníváte, že jakkoli porušujeme předpisy na ochranu osobních údajů tak, můžete podat stížnost u příslušného regulačního orgánu pro ochranu osobních údajů, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně toho, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, nebo chcete uplatnit některá ze svých práv, můžete nás kontaktovat na adrese: [email protected] nebo poštou na adrese sídla společnosti.

Aktualizace tohoto prohlášení

Toto prohlášení můžeme čas od času aktualizovat, aby odráželo změny ve způsobu, jakým zpracováváme osobní údaje (např. pokud zavedeme nové systémy nebo procesy, které zahrnují nové způsoby použití osobních údajů), nebo abychom Vám více objasnili informace, které jsme v prohlášení uvedli. Případné změny budou provedeny vždy v souladu s příslušnými předpisy na ochranu osobních údajů.

Doporučujeme, abyste čas od času zkontrolovali aktualizace tohoto prohlášení. O změnách tohoto prohlášení nebo způsobu, jakým používáme Vaše osobní údaje, Vás budeme informovat přímo, pokud to bude vyžadovat zákon.

Srpen 2023